Za novými výukovými metodami do zahraničí

Regensburg
Regensburg
Regensburg
EU flag-Erasmus+_vect_POS
V květnu 2015 získala Střední odborná škola podnikatelská s.r.o. finanční grant od Evropské unie v rámci programu Erasmus+ klíčová akce KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – Mobilita pracovníků škol. Dvouletý projekt byl zahájen 1.6.2015 a v rámci projektu byli dva pedagogové – vyučující anglického a německého jazyka vysláni na jazykově-metodologické vzdělávací kurzy do Německa a Irska. Cílem projektu je především získání nových vyučovacích metod, strategií a přístupů a rovněž vyučovacích technik vedoucích díky diseminaci k dalšímu zefektivnění a zkvalitnění výuky cizích jazyků na škole.
Pro Mgr. Evu Remutovou – učitelku německého jazyka byl vybrán metodologicko-jazykový kurz „Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden & Sprache“ na jazykové škole HORIZONTE v Regensburgu, kterého se účastnila v termínu 1.8. – 12.8.2016.
20160805_155022
Mgr.Jiřina Řeřichová – učitelka anglického jazyka se účastnila metodologicko-jazykového kurzu „Teacher Training Course“ v termínu 15.8.-26.8.2016. Přijímací organizací byla jazyková škola Centre of English Studies v Dublinu.
p1220309-1
Od září 2015 do června 2016 se obě účastnice na zahraniční mobilitu intenzivně připravovaly. Mimo jiné studovaly odbornou literaturu věnovanou metodologii výuky cizích jazyků, účastnily se jazykových seminářů a webinářů pořádaných nakladatelstvími Oxford či Polyglot a zpracovaly několik tématických PowerPointových prezentací. Rovněž plnily úkoly požadované přijímacími organizacemi.
Kurzy splnily všechny naplánované cíle projektu, byly zaměřeny především na rozšíření metodických a didaktických dovedností v rámci výuky cizích jazyků. Kurzy přiblížily účastníkům efektivní moderní didaktické metody s ohledem na věk a specifické potřeby žáků, přičemž zohledňovaly všechny čtyři jazykové dovednosti, tj. čtení, psaní, mluvení a poslech. Orientovaly se také na management třídy během výuky a plánování hodin. Kurzy rozšířily znalosti účastníků o různých učebních stylech, motivačních strategiích a možnostech organizace třídy při různých aktivitách. Velká pozornost také byla věnována využívání moderních IT technologií a IT nástrojů v hodinách cizích jazyků.
Obou kurzů se účastnili učitelé z několika evropských zemí, proto bylo zajímavé porovnat jednotlivé školské systémy a vyučovací metody v různých státech. Obě vyučující získaly kontakty na zahraniční učitele, které budou přínosné pro pozdější spolupráci v oblasti mezinárodních projektů. Kromě certifikátů vydaných jazykovými školami jsou dokladem pobytu obou účastnic na kurzech dokumenty Europass Životopis, Europass Jazykový pas a Europass Mobilita.
Na září a říjen jsou naplánovány diseminační semináře určené pro vyučující anglického a německého jazyka na SOŠPo a na Střední průmyslové škole. Během seminářů účastnice mobilit představí nejzajímavější poznatky získané z kurzů, např. typy práce se slovní zásobou, metody práce s poslechem, psaným textem, zapojení IT nástrojů ve výuce či jazykové hry. Učitelům budou předány studijní podklady pro výuku anglického a německého jazyka.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.