Studium

Studijní obor

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 63 – 41 – M/01

Studijní zaměření

  1. ŘÍZENÍ FIREM
  2. CESTOVNÍ RUCH
  3. BEZPEČNOST A PRÁVO
  4. PERSONALISTIKA

Image001Informace o studiu

Obor Ekonomika a podnikání je čtyřleté denní studium určené pro žáky, kteří absolvovali 9. třídu základní školy, a je zakončeno maturitní zkouškou. Absolvent školy má úplné střední odborné vzdělání.

Jednotlivá zaměření mají uzpůsobené hodinové dotace s ohledem na „Školní vzdělávací program“.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u vedení školy – u ředitele případně zástupkyně školy.

Absolvent

ŠVP Podnikatel je schopen v praxi plnit samostatné úkoly spojené s činností a řízením firem a cestovních kanceláří, s prací ve státní správě, orgánech EU, v managementu sportovních klubů, jako IT odborník včetně tvorby grafických dokumentů a www stránek, v reklamních agenturách a designérských studiích. Tomuto cíli odpovídá skladba vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících. Teoretické vědomosti a poznatky jsou ověřovány při povinné odborné praxi u soukromých firem, cestovních kanceláří i u státních podniků a institucí.

Nadstandardní nabídka školy

spočívá především v oblasti výuky cizích jazyků a výpočetní techniky. Týdenní hodinová dotace anglického a německého jazyka činí u každého studenta 8 hodin. Výuka je doplněna pobyty v zahraničí. Na výuku cizích jazyků jsou studenti rozděleni do skupin podle úrovně vědomostí ze základní školy. Formou nepovinného předmětu mohou studovat další cizí jazyky. Značný důraz je kladen na výuku výpočetní techniky. PC využívají studenti též v hodinách účetnictví, marketingu, reklamy atd. Tomu odpovídá velmi kvalitní vybavení školy. Žáci školy mají přístup k internetu.

Během studia

zazemi005využívají žáci odborné učebny výpočetní techniky, jazyků, technické administrativy, sportovní areál se dvěma tělocvičnami, posilovnou, tenisové kurty apod. K dispozici je školní knihovna s beletrií a odbornými publikacemi. Většinu učebnic zapůjčuje škola zdarma. Zájemci se mohou zúčastňovat dalších konzultačních hodin z matematiky a cizích jazyků a připravovat se ke státní jazykové zkoušce. Po absolvování kurzu mohou též získat státní zkoušku z technické administrativy nebo pověření průvodce cestovního ruchu. V rozmezí čtyř let studia mohou studenti navštěvovat nepovinné předměty: matematický seminář, aplikovaná ekonomie, francouzština, italština, španělština, ruština a sportovní hry, dále mohou absolvovat lyžařský kurz, sportovně turistický pobyt ,výukové a poznávací pobyty v zahraničí, návštěvy veletrhů a výstav. Zapojit se mohou i do činnosti ve studentské společnosti v rámci programu Junior Achievement.

Vážení zájemci o studium

jsme přesvědčeni, že Vás kvalitně připravíme na budoucí povolání, případně k dalšímu studiu na vysoké škole. Těšíme se na Vaši návštěvu při dnech otevřených dveří.