Stipendijní řád

 

STIPENDIJNÍ  ŘÁD

 

Obecné podmínky

Účelem stipendia je poskytnout finanční odměnu nejlepším žákům školy na základě vynikajících výsledků jejich vzdělávání. Stipendium není nárokovaná odměna, vychází z finančních možností školy.

Prospěchové stipendium

Uděluje se po projednání v pedagogické radě a schválení ředitelem školy. Třem nejlepším žákům z jednotlivých tříd Střední odborné školy podnikatelské, s. r. o., bude poskytnuto prospěchové stipendium za těchto podmínek:

a)     Na konci školního roku (tj. k 30. červnu) bude sestaveno pořadí žáků ve třídě podle průměrného prospěchu. Při rovnosti průměrného prospěchu rozhoduje průměr z bloku odborných předmětů (dle ŠVP). Při rovnosti prospěchu z odborných předmětů rozhoduje průměr z bloku všeobecně vzdělávacích předmětů (dle ŠVP). Celkové hodnocení žáka musí být „prospěl s vyznamenáním“. Průměrný prospěch nesmí být horší než 1,5.

b) První žák v pořadí obdrží za příslušný školní rok jednorázovou odměnu2.000 Kč. Druhý žák v pořadí obdrží odměnu 1.500 Kč. Třetí žák v pořadí obdrží odměnu 1.000 Kč. Odměna bude vyplacena vždy do 30.června příslušného školního roku.

c) Stipendium neobdrží žák, který má snížený stupeň z chování nebo jiné výchovné opatření k posílení kázně.

Mimořádná odměna

Navrhuje ji třídní učitel a schvaluje ředitel školy s ohledem na prospěch, chování a vystupování žáka. Jde o věcnou či peněžitou odměnu udělenou při mimořádných příležitostech – předávání vysvědčení, účast na soutěžích, úspěšné ukončení vzdělávání apod.

Stipendijní řád má platnost ode dne vydání a může být pro každý školní rok aktualizován.

V Mostě dne 1. září 2017                                                                             Ing. Lucie Machuldová  ředitelka školy