Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

vysledky SOSPo 2

Organizační zabezpečení

PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

pro školní rok 2020/2021

se řídí ustanoveními o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., (§ 59 až 61) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb.,
o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky

č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.

Střední odborná škola podnikatelská s. r. o. nabízí obor vzdělání:

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání

ŠVP: Podnikatel

V rámci tohoto oboru nabízíme ve školním roce 2020/2021 tato zaměření vzdělávání:

 • Řízení firem
 • Cestovní ruch
 • Sportovní management
 • Multimediální design
 • Bezpečnost a právo

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou

Počet přijímaných uchazečů: 60

Pro školní rok 2020/2021 budou uchazeči o vzdělávání maturitních oborů konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky
(testy – CERMAT). K výsledkům přijímacích zkoušek (testy – CERMAT) bude přihlíženo 60%.

Dalším kritériem pro přijetí uchazečů ke vzdělávání je splnění povinné školní docházky a úspěšné absolvování 1. pololetí 9. třídy základní školy.

K prospěchu uchazeče z 1. pololetí 9. třídy bude přihlíženo 40%.

Termín pro odevzdání přihlášky na denní vzdělávání řediteli střední školy je
do 1. března 2020 (respektive do pondělí 2. 3. 2020). Po předání přihlášky bude uchazeči přiděleno registrační číslo osobně nebo odesláno poštou.

Uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání:

Ředitelka školy uzpůsobí podmínky pro průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení. Z tohoto důvodu je nutné, aby zletilý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce dodal škole doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že bude uchazeč využívat asistenta nebo PC, je nutné, aby se dostavil nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky k učinění informovaného souhlasu.

Třídní schůzky rodičů budoucího 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 11. června 2020 v 16 hod.

ZPŮSOB A KRITÉRIA  PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁKŮ (UCHAZEČŮ) O VZDĚLÁVÁNÍ

 • Přijetí žáků bude podmíněno úspěšným prospěchem za 1. pololetí 9. třídy ZŠ
  a úspěšností CERMAT testů.
 • Po obdržení výsledků přijímací zkoušky od CERMATU škola přiřadí každému uchazeči příslušný počet bodů.
 • Každý uchazeč o vzdělávání dále získá body za prospěch z 1. pololetí

9. třídy ZŠ.

 • Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude sestaveno po sečtení celkového počtu bodů z přijímací zkoušky a z bodů za prospěch v 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

Body za prospěch z 1. pololetí 9. třídy (Body za prospěch se vynásobí koeficientem 0,4).

Hodnota dosaženého průměru

Počet bodů

1,00 – 1,50

100

1,51 – 1,75

80

1,76 – 2,00

70

2,01 – 2,50

60

2,51 – 3,00

50

3,01 – 3,50

40

3,51 – 4,00

20

4,01 a více

0

Body za jednotnou přijímací zkoušku

Každý žák může získat max. 100 bodů (50 bodů z českého jazyka a 50 bodů z matematiky). Body za přijímací zkoušku se vynásobí koeficientem 0,6.

Dle výsledného počtu bodů z obou kritérií bude sestaveno pořadí přijímaných uchazečů.

CERMAT  testy

MŠMT vyhlásilo přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné jednotné přijímací zkoušky.

 • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60%.
 • Jednotná přijímací zkouška je povinná pro všechny maturitní obory.

V případě, že se žák hlásí na dva maturitní obory a to i na stejné škole, může vykonat zkoušku dvakrát (v prvním i ve druhém termínu). Do celkového hodnocení se započítává vždy lepší výsledek testu.

Datum konání CERMAT testů:                

14. 04. 2020 – první termín místo konání: Topolová 584, Most

15. 04. 2020 – druhý termín místo konání: Topolová 584, Most

13. 05. 2020 – náhradní termín k 14. 04. 2020 místo konání: Topolová 584, Most

14. 05. 2020 – náhradní termín k 15. 04. 2020 místo konání: Topolová 584, Most

Uchazeči o vzdělávání budou konat přijímací zkoušku v 1. termínu na škole, kterou mají uvedenou v přihlášce ke studiu jako 1. v pořadí. Ve druhém termínu budou uchazeči
o vzdělávání konat přijímací zkoušku na škole, kterou mají uvedenou v přihlášce
ke studiu jako 2. v pořadí.
Výsledky obdrží všechny školy, na které uchazeč podá přihlášku.

VÝSLEDKY  HODNOCENÍ  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněno dne: 29. 04. 2020
v 08:00 h na webových stránkách školy www.podnikac.cz a na vstupních dveřích budovy školy, pouze pod registračními čísly uchazečů.

Pokud se uchazeč rozhodne studovat na naší škole, dostaví se zletilý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do školy k předání zápisového lístku a zároveň k podpisu smlouvy o příspěvku na provoz školy v nejbližším možném termínu, nejpozději do 14. 05. 2020.

Zároveň předá přihlášku k harmonizačnímu pobytu v zahraničí (budoucí 1. ročník, pobyt zdarma).

Pokud uchazeč nebude přijat k 29. 04. 2020 doporučujeme kontaktovat vedení školy.

V Mostě dne 9. 1. 2020                                                                 

Ing. Lucie Machuldová v. r.

ředitelka školy

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com