Pro uchazeče

Důležité informace k podání zápisového lístku

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budeme vydávat v úterý 02. 05. 2023 od 08:00 h do – 17:00 h
a ve středu 03. 05. 2023 od 07:00 h – 15:00 h v budově školy.
Zápisový lístek je nutné odevzdat do 15. 05. 2023, tj. do 10 pracovních dnů po zveřejnění
přijatých uchazečů.
V případě neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě zanikají posledním dnem lhůty
právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Oznámení o zahájení správního řízení a možnosti se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí (ust. § 36 odst. 3 a § 46 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s.r.o. Most
zastoupená ředitelkou školy Ing. Lucií Machuldovou, jako správní orgán věcně a místně příslušný.

Uchazeči o studium do 1. ročníku školního roku 2023/2024
Oznámení o zahájení správního řízení a o možnosti vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí
Podle § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto oznamuji, že
zahajuji
správní řízení ve věci nepřijetí ke vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2023/2024 podle § 59 až 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 36 odst. 3 správního řádu Vám současně sděluji, že Vám bude umožněno vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, a to v sekretariátu školy 28.4.2023 do 17.00 hodin.

Ing. Lucie Machuldová              ředitelka školy

[pagelist_ext child_of=“this“ image_width=“100″ image_height=“100″]