Maturitní vyhláška 2018

Maturitní_zkoušky_nově_jaro_2021-

 

Střední  ODBORNÁ  ŠKOLA  pODNIKATELSKá  MOST, s. r. o.

Topolová 584, 434 47  MOST

Maturitní zkoušky v řádném jarním termínu

školního roku 2017/2018

Studijní obor:             63-41-M/01  Ekonomika a podnikání       

Forma studia:             denní čtyřleté studium

  

Třída: P – 4.A P – 4.B
Zaměření: Cestovní ruch Komerční právo
Třídní učitel: Mgr. Kamila Bendová Mgr. Eva Remutová

 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017  budou probíhat podle zákona č.472/2011 Sb., 178/2016 Sb. a 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT ČR č. 177/ 2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 90/ 2010 Sb., vyhlášky č. 274/ 2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č.197/2016 Sb. a vyhlášky č.311/2016 Sb.

 

Organizace maturitních zkoušek

                                                                                   

Termíny jednotlivých zkoušek

                                                          

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

ÚT     4. 2018 – P – 4.A

ČT    19. 4. 2018 – P – 4.B

Profilové maturitní zkoušky  a ústní zkoušky společné části

PO   28. 5. – ČT   5. 2018 – P – 4.A

PO    4. 6. – ST    6. 6. 2018 – P – 4.B

Písemné maturitní zkoušky (PZ)

ÚT      4.2018  PP CJL –   12:00 h

ST       2. 5. 2018  PP ANJ –    12:15 h  

ČT      3. 5. 2018  DT CJL –   08:00 h

ČT      3. 5. 2018  PP NEJ –   11:00 h

PÁ       4. 5. 2018  DT ANJ –    08:00 h

PÁ       4. 5. 2018  DT  NEJ –  12:15 h

 

Maturitní komise

Na základě jmenování předsedy maturitní komise vedoucím odboru školství Ústeckého kraje jmenuji další členy maturitní komise ve složení:

Třída P – 4.A
Předseda Ing. Iva Kloudová
Místopředseda PaedDr. Ivana Öhlschlegelová
Třídní učitel Mgr. Kamila Bendová

 

Předmět Třída P – 4.A
Zkoušející Přísedící
Český jazyk a literatura       CJL Mgr. Eva Remutová Mgr. Milena Vrbová
Anglický jazyk                    ANJ Mgr. Jiřina Řeřichová

Mgr. Kamila Bendová

 

Mgr. Kamila Bendová

Mgr. Jiřina Řeřichová

 

Ekonomika                         EKO Ing. Lucie Machuldová Ing. Kateřina Balázsová

Ing. Jana Vostrá

 

Služby v cestov. ruchu       SCR Ing. Milan Psotka Ing. Lucie Machuldová
Praktická zk z odbor. př.    PRA Ing. Milan Psotka

 

Ing. Lucie Machuldová

 

Třída P – 4.B
Předseda Ing. Vladimíra Vágnerová, DiS
Místopředseda Mgr. Jana Janotová
Třídní učitel Mgr. Eva Remutová

 

Předmět Třída P – 4.B
Zkoušející Přísedící
Český jazyk a literatura       CJL Mgr. Eva Remutová Mgr. Milena Vrbová
Anglický jazyk                    ANJ Mgr. Jiřina Řeřichová

Mgr. Kamila Bendová

 

Mgr. Kamila Bendová

Mgr. Jiřina Řeřichová

 

Německý jazyk                    NEJ Mgr. Jiřina Řeřichová Mgr. Eva Remutová
Ekonomika                         EKO Ing. Lucie Machuldová Ing. Kateřina Balázsová

Ing. Jana Vostrá

 

Právo                                  PRV Ing. Kateřina Balázsová Ing. Jana Vostrá
Dějepis                                DEJ Mgr. Kamila Bendová Mgr. Jiřina Řeřichová
Praktická zk z odbor. př.    PRA Ing. Jana Vostrá Ing. Kateřina Balázsová

 

  

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů

 

Cestovní ruch

Žáci studující zaměření Cestovní ruch budou praktickou zkoušku konat z předmětu služby v cestovním ruchu  a geografie cestovního ruchu. Žáci se dostaví v 07:15 h do učebny č.411, kde si vylosují téma úlohy.

Zkouška začne dne 17. 4. 2018 v 07:30 h a potrvá 6 hodin, tj. do 13:30 h.

Ke zkoušce si žáci přinesou psací a rýsovací potřeby, barevné tužky a kalkulačku.

Komerční právo

Žáci studující zaměření Komerční právo budou praktickou zkoušku konat z odborných předmětů – právo, komerční právo, finanční právo a mezinárodní právo. Žáci se dostaví v 07:15 h do učebny č.411, kde si vylosují téma úlohy.

Zkouška začne dne 19. 4. 2018 v 07:30 h a potrvá 6 hodin, tj. do 13:30 h.

Ke zkoušce si žáci přinesou psací a rýsovací potřeby, barevné tužky a kalkulačku.

Losování témat u všech praktických zkoušek budou přítomni vyučující dle zvláštního rozpisu, rovněž tak dozory v průběhu zkoušek. Členové maturitních komisí budou podle možností sledovat postup práce žáků.

Zápis témat a zasedací pořádek zapíší do protokolu první dozírající učitelé.

Opravené práce se stručným hodnocením a návrhem známky předají vyučující třídním učitelům do 12. 5. 2018.

S výsledkem hodnocení praktické zkoušky z odborných předmětů budou žáci seznámeni současně s hodnocením profilových maturitních zkoušek v den, kdy bude žák profilové zkoušky konat.

 

Profilové maturitní zkoušky a ústní části společných maturitních zkoušek

Ústní maturitní zkoušky tříd P – 4.A a P – 4.B budou probíhat v učebně č.412.

Termíny, v nichž budou ústní zkoušku jednotliví žáci konat, určí třídní učitelé a oznámí je žákům při vydávání výročního vysvědčení.

Všichni žáci jsou povinni zúčastnit se zahájení ústních maturitních zkoušek. Vážnost maturitní zkoušky vyžaduje společenské oblečení. Ústní zkouška je veřejná, jednání maturitní komise o výsledku zkoušky je neveřejné.

 

Žáci třídy P – 4.A budou konat povinné profilové zkoušky z předmětů:

– Ekonomika – ústní formou

– Služby v cestovním ruchu – ústní formou

– Praktická zkouška z odborných předmětů – písemnou formou (CER)

 

Žáci třídy P – 4.B budou konat povinné profilové zkoušky z předmětů:

– Ekonomika – ústní formou

– Právo – ústní formou

– Praktická zkouška z odborných předmětů – písemnou formou (KOP)

 

Ředitelka školy stanovila podle zákona č.561/2004 pro školní rok 2017/2018 tuto nabídku nepovinných profilových zkoušek:

– Anglický jazyk – ústní formou

– Německý jazyk – ústní formou

– Účetnictví – ústní formou

– Výpočetní technika – ústní formou

– Základy společenských věd – ústní formou

– Dějepis – ústní formou

 

Nástup maturitního volna

Před maturitními zkouškami mají žáci nárok na volno v trvání pěti vyučovacích dnů. Maturitní volno začne pro žáky P – 4.A v pondělí 21. 5. a potrvá do pátku 25. 5. 2018 a pro třídu P – 4.B začne v pondělí 28. 5. a potrvá do pátku 1. 6. 2018  .

Podklady pro maturitní zkoušky

Dne 4. 4. si třídní učitelé 4. ročníku vyzvednou u zástupkyně ředitele maturitní protokoly pro praktické zkoušky a přehledy o klasifikaci. Při závěrečné poradě předají třídní učitelé

PaedDr. Öhlschlegelové 2 čistopisy harmonogramu maturit a 4x přehled o klasifikaci u maturitní zkoušky.

Po ukončení profilových maturitních zkoušek a ústní části společných zkoušek předají třídní učitelé nejpozději do 8. 6. 2018 PaedDr. Öhlschlegelové k archivaci pedagogickou dokumentaci žáků.

Seznámení žáků se školským zákonem MŠMT ČR č. 178/2017 Sb. a 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. , s vyhláškou  MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 90/ 2010 Sb., vyhlášky č. 274/ 2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb.,  vyhlášky č. 371 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č.214/2015, vyhlášky č.197/2016 Sb. a 311/2016 Sb.

Ukládám třídním učitelkám do 31. 3. 2018 seznámit žáky s jednotlivými paragrafy uvedených vyhlášek o maturitních zkouškách, zejména s přípravou a dobou trvání zkoušky, vyřazováním tažených otázek, nedovoleným počínáním si při zkoušce, celkovým hodnocením zkoušky apod. Seznámení s vyhláškami třídní učitelé zaznamenají do třídní knihy.

Třídní učitelé seznámí žáky s povinností odevzdat seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka do 31. 3. 2018. V případě jeho neodevzdání budou žáci losovat ze školní nabídky všech 60 literárních děl.

Konzultační semináře

Žáci 4. ročníku mohou v období od 9. 5. do 25. 5. 2018 navštěvovat semináře k přípravě na ústní maturitní zkoušky z CJL, cizích jazyků, ekonomiky, služeb v cestovním ruchu, geografie cestovního ruchu a marketingu v hodinách stanovených rozvrhem pro 4. ročník.

 

Závěr školního roku 2017/2018

 

Ukončení klasifikace: 18. dubna 2018 do 14:10 h

 

Vysvědčení za 4. ročník

Zadávání dat pro vysvědčení zajistí třídní učitelé na počítači. Tisk výročního vysvědčení provede škola centrálním způsobem v sekretariátu. Pro třídní učitele platí:

– zadat data do počítače do 19. 4.,

– v třídních výkazech proškrtnout nevyplněná políčka v klasifikaci žáků,

– nebude-li žák klasifikován z některého předmětu, zapsat do tříd. výkazu tužkou značku N,

– je-li žák uvolněn z TEV, zapsat do klasifikace uvolněn,

– zkontrolovat vysvědčení dle třídního výkazu a podepsat,

– předat vysvědčení k orazítkování a podpisu ředitele do sekretariátu nejpozději 20. 4.,

– vyzvednout vysvědčení pro předání žákům v den ukončení docházky ráno v ředitelně.

 

Zasedání pedagogické rady: 19. dubna 2018 v 11:15 h

 Konferenční protokoly předají třídní učitelé zástupkyni ředitele v pátek 20. dubna 2018

do 07:40 h.

Ukončení školní docházky: 27. dubna 2018

 Podle novelizovaného zákona č.561/2004 Sb. z listopadu 2011:

„Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní

zkoušku, tzn. den po vydání maturitního vysvědčení. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části

maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30.června roku, v němž měl

vzdělávání řádně ukončit.“

Podmínky, které musí žák splnit před zahájením maturitních zkoušek:

 úspěšné ukončení 4. ročníku,

odevzdání veškerých pomůcek zapůjčených školou (učebnice, beletrie, časopisy, aj.),

vyklizení šatnové skříňky,

uhrazení příspěvku na provoz školy za celý průběh studia, včetně měsíce června 2018,

odevzdání čipové karty třídnímu učiteli.

 

Splnění podmínek potvrdí pověření pracovníci školy na výstupní list, který žáci obdrží od třídního učitele.

Slavnostní vyřazení absolventů školy

 Datum a místo konání bude upřesněno dodatečně.

 

Jmenování zadavatelů a hodnotitelů

Do funkce zadavatele písemných prací a didaktických testů jmenuji tyto pedagogické pracovníky:

Ing. Lucie Machuldová

Mgr. Kamila Bendová

Mgr. Jana Janotová

Mgr. Jiřina Řeřichová

Mgr. Eva Remutová

 

Do funkce hodnotitele ústní části maturitní zkoušky jmenuji tyto pedagogické pracovníky:

– hodnotitel ÚZ z CJL – Mgr. Eva Remutová, Mgr. Milena Vrbová,

– hodnotitel ÚZ z ANJ – Mgr. Jiřina Řeřichová, Mgr. Kamila Bendová

– hodnotitel ÚZ z NEJ – Mgr. Řeřichová, Mgr. Eva Remutová.

 

Předsedové maturitních komisí a školní komisaři na jiných školách

Do funkce předsedy maturitní komise byli jmenováni Krajským úřadem v Ústí nad Labem tito pracovníci školy:

Mgr. Jana Janotová –  SPŠ stavební a OA Kadaň (21.- 22. 5.2018)

Ing. Milan Psotka – SPŠ Duchcov (22. –24. 5. 2018)

 

Do funkce školního maturitního komisaře byl jmenován Krajským úřadem v Ústí nad Labem:

Ing. Milan Psotka

 

V Mostě dne 31. ledna 2018                                                                    Ing. Lucie Machuldová

ředitel školy

 

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com