Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Organizační zabezpečení

PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

pro školní rok 2019/2020

 

se řídí ustanoveními o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., (§ 59 až 61) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.

 

Střední odborná škola podnikatelská s. r. o. nabízí obor vzdělávání:

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání

ŠVP: Podnikatel

V rámci tohoto oboru nabízíme ve školním roce 2019/2020 tato zaměření vzdělávání:

 • Řízení firem
 • Cestovní ruch
 • Sportovní management
 • Multimediální design
 • Bezpečnost a právo

 

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Stupeň vzdělání:  střední vzdělání s maturitou

Počet přijímaných uchazečů:     90

 

Pro školní rok 2019/2020 budou uchazeči o studium maturitních oborů konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (testy – CERMAT).

K výsledkům přijímacích zkoušek (testy – CERMAT) bude přihlíženo 60%.

 

Dalším kritériem pro přijetí uchazečů ke vzdělávání je splnění povinné školní docházky a úspěšné absolvování 1. pololetí 9. třídy základní školy.

K prospěchu uchazeče z 1. pololetí 9. třídy bude přihlíženo 40%.

Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2019. Po předání přihlášky bude uchazeči přiděleno registrační číslo osobně nebo odesláno poštou.

Uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání:

Ředitelka školy uzpůsobí podmínky pro průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení. Z tohoto důvodu je nutné, aby zletilý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce dodal škole doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že bude uchazeč využívat asistenta nebo PC, je nutné, aby se dostavil nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky k učinění informovaného souhlasu.

Třídní schůzky rodičů budoucího 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2019 v 16 hod.

ZPŮSOB A  KRITÉRIA  PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁKŮ (UCHAZEČŮ) O VZDĚLÁVÁNÍ

 • Přijetí žáků bude podmíněno úspěšným prospěchem za 1. pololetí 9. třídy ZŠ a úspěšností CERMAT testů.
 • Po obdržení výsledků přijímací zkoušky od CERMATU škola přiřadí každému uchazeči příslušný počet bodů.
 • Každý uchazeč o vzdělávání dále získá body za prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ.
 • Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude sestaveno po sečtení celkového počtu bodů z přijímací zkoušky a z bodů za prospěch v 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

 

Body za prospěch z 1. pololetí 9. třídy (Body za prospěch se vynásobí koeficientem 0,4).

 

Hodnota dosaženého průměru Počet bodů
1,00 – 1,50 100
1,51 – 1,75 80
1,76 – 2,00 70
2,01 – 2,50 60
2,51 – 3,00 50
3,01 – 3,50 40
3,51 – 4,00 20
4,01 a více 0

 

Body za jednotnou přijímací zkoušku

Každý žák může získat max. 100 bodů (50 bodů z českého jazyka a 50 bodů z matematiky). Body za přijímací zkoušku se vynásobí koeficientem 0,6.

Dle výsledného počtu bodů z obou kritérií bude sestaveno pořadí přijímaných uchazečů.

 

CERMAT  testy

MŠMT vyhlásilo přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné jednotné přijímací zkoušky.

 • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60%.
 • Jednotná přijímací zkouška je povinná pro všechny maturitní obory.

V případě, že se žák hlásí na dva maturitní obory a to i na stejné škole, může vykonat zkoušku dvakrát (v prvním i ve druhém termínu). Do celkového hodnocení se započítává vždy lepší výsledek testu.

 

Datum konání CERMAT testů:                

12.4. 2019 – první termín

15.4. 2019 – druhý termín

13.5. 2019 – náhradní termín k 12. 4. 2019

14.5. 2019 – náhradní termín k 15. 4. 2019

 

Uchazeči o vzdělávání budou konat přijímací zkoušku v 1. termínu na škole, kterou mají uvedenou v přihlášce ke studiu jako 1. v pořadí. Ve druhém termínu budou uchazeči o vzdělávání konat přijímací zkoušku na škole, kterou mají uvedenou v přihlášce ke studiu jako 2. v pořadí. Výsledky obdrží všechny školy, na které uchazeč podá přihlášku.

 

VÝSLEDKY  HODNOCENÍ  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

Pořadí přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněno dne: 2. 5. 2019 ve 12:00 hodin na webových stránkách školy www.podnikac.cz a na vstupních dveřích budovy školy, pouze pod registračními čísly uchazečů.

Pokud se uchazeč rozhodne studovat na naší škole, dostaví se zletilý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do školy k předání zápisového lístku a zároveň k podpisu smlouvy o příspěvku na provoz školy v nejbližším možném termínu, nejpozději do 17. 5. 2019.

Zároveň předá přihlášku k harmonizačnímu pobytu v zahraničí (budoucí

 1. ročník, pobyt zdarma).

 

V Mostě dne 16. 1. 2019

Ing. Lucie Machuldová v. r.

ředitelka školy

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com