Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Organizační zabezpečení

PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

pro školní rok 2018/2019

se řídí ustanoveními o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně 561/2004 Sb., vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání  č.353/2016 Sb.  a vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných č. 27/2016 Sb.

 

Střední odborná škola podnikatelská s. r. o. nabízí obor vzdělávání:

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání

ŠVP: Podnikatel

V rámci tohoto oboru nabízíme ve školním roce 2018/2019 tato zaměření vzdělávání:

 • Řízení firem
 • Cestovní ruch
 • Sportovní management
 • Multimediální design
 • Bezpečnost a právo

 

Forma vzdělávání: čtyřleté denní

Stupeň vzdělání:  střední vzdělání s maturitou

Počet přijímaných uchazečů:     90

 

Pro školní rok 2018/2019 budou uchazeči o studium maturitních oborů konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (testy – CERMAT).

K výsledkům přijímacích zkoušek (testy – CERMAT) bude přihlíženo 60%.

 

Dalším kritériem pro přijetí uchazečů ke studiu je splnění povinné školní docházky úspěšným absolvováním 9. třídy základní školy.

K prospěchu uchazeče z 1. pololetí 9. třídy bude přihlíženo 40%.

Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2018. Po předání přihlášky bude uchazeči přiděleno registrační číslo.

Třídní schůzky rodičů budoucího 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2018.

ZPŮSOB A  KRITÉRIA  PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁKŮ (UCHAZEČŮ) O  STUDIUM

 • Přijetí žáků bude podmíněno prospěchem za 1. pololetí 9. třídy ZŠ a úspěšností CERMAT testů.
 • Po obdržení výsledků přijímací zkoušky od CERMATU škola přiřadí každému uchazeči příslušný počet bodů.
 • Každý uchazeč o studium dále získá body za prospěch z 1. pololetí 9. třídy ZŠ.
 • Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude sestaveno po sečtení celkového počtu bodů z přijímací zkoušky a z bodů za prospěch v 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

 

Body za prospěch z 1. pololetí 9. třídy (Body za prospěch se vynásobí koeficientem 0,4).

 

Hodnota dosaženého průměru Počet bodů
1,00 – 1,50 100
1,51 – 1,75 80
1,76 – 2,00 70
2,01 – 2,50 60
2,51 – 3,00 50
3,01 – 3,50 40
3,51 – 4,00 20
4,01 a více 0

 

Body za jednotnou přijímací zkoušku

Každý žák může získat max. 100 bodů (50 bodů z českého jazyka a 50 bodů z matematiky). (Body za přijímací zkoušku se vynásobí koeficientem 0,6).

Dle výsledného počtu bodů z obou kritérií bude sestaveno pořadí přijímaných uchazečů.

 

CERMAT  testy

MŠMT vyhlásilo přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné jednotné přijímací zkoušky.

 • Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60%.
 • Jednotná přijímací zkouška je povinná pro všechny maturitní obory.

V případě, že se žák hlásí na dva maturitní obory a to i na stejné škole, může vykonat zkoušku dvakrát (v prvním i ve druhém termínu). Do celkového hodnocení se započítává vždy lepší výsledek testu.

 

Datum konání CERMAT testů:                

12.4. 2018 – první termín

16.4. 2018 – druhý termín

10.5. 2018 – náhradní termín

11.5. 2018 – náhradní termín

 

Časový harmonogram konání jednotné přijímací zkoušky bude stejný ve všech termínech:

 

            Matematika:                                    08:30 – 09:55

            Český jazyk a literatura:                10:50 – 12:05

 

Uchazeči o studium budou konat přijímací zkoušku v 1. termínu na škole, kterou mají uvedenou v přihlášce ke studiu jako 1. v pořadí. Ve druhém termínu budou uchazeči o studium konat přijímací zkoušku na škole, kterou mají uvedenou v přihlášce ke studiu jako 2. v pořadí. Výsledky obdrží všechny školy, na které uchazeč podá přihlášku.

 

VÝSLEDKY  HODNOCENÍ  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ

Pořadí přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněno dne: 2. 5. 2018 ve 12:00 hodin na webových stránkách školy www.podnikac.cz a na vstupních dveřích budovy školy, pouze pod registračními čísly uchazečů.

Rozhodnutí o přijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí dne:

ST     2. 5. 2018 od 12:00 do 17:00 h

ČT     3. 5. 2018 od 08:00 do 15:00 h

 

 

V Mostě dne 17. 1. 2018

Ing. Lucie Machuldová v. r.

ředitelka školy

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com