Informace pro uchazeče

                         STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o.

Topolová 584, 434 47 MOST

IČ: 25015052                      Telefon: 476769501                      E-mail: info@ssposmost.cz
IZO: 110018044                   Fax: 476769533                            http://www.podnikac.cz

 

Vážení uchazeči o vzdělávání na střední škole,
dovolte, abychom Vás informovali o oboru vzdělávání 63 – 41 – M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ a z něj vycházejícího školního vzdělávacího programu PODNIKATEL. Pro školní rok 2018/2019 nabízíme tato vzdělávací zaměření:

01 – ŘÍZENÍ FIREM,    02 – CESTOVNÍ RUCH,   03 – SPORTOVNÍ MANAGEMENT, 04 – BEZPEČNOST a PRÁVO,  05 – MULTIMEDIÁLNÍ DESIGN

Střední odborná škola podnikatelská Most
zahájila svou činnost 1. září 1993. Působí v budově Střední průmyslové školy Most, Topolová 584  (u koupaliště). Škola má regionální působnost. Třetina žáků dojíždí z okresů Chomutov, Louny a Teplice.

Čtyřleté denní vzdělávání
je určeno pro žáky, kteří absolvovali 9. třídu základní školy, a je zakončeno maturitní zkouškou. Absolvent školy má úplné střední odborné vzdělání.

Přijímací řízení
Uchazeči budou písemně pozváni k přijímacímu řízení. Pořadí bude stanoveno na základě průměrného prospěchu za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Pro školní rok 2018/2019 je možno přijmout až 90 žáků. Zájemce o vzdělávání odevzdá přihlášku ke vzdělávání ředitelství školy do 28. 2. 2018.  Po přijetí žáka ke vzdělávání podepisují rodiče se školou smlouvu o příspěvku na provoz školy. Měsíční školné činí 1 500,- Kč. Úspěšní žáci pobírají prospěchové stipendium.

Absolvent
ŠVP Podnikatel je schopen v praxi plnit samostatné úkoly spojené s činností a řízením firem a cestovních kanceláří, s prací ve státní správě, orgánech EU, v managementu sportovních klubů, v právních odborech firem a institucí, v reklamních agenturách a designérských studiích. Tomuto cíli odpovídá skladba vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících. Teoretické vědomosti a poznatky jsou ověřovány při povinné odborné praxi u soukromých firem, cestovních kanceláří, u státních podniků a institucí i při zahraničních stážích.

Nadstandardní nabídka školy
spočívá především v oblasti výuky cizích jazyků a výpočetní techniky. Týdenní hodinová dotace anglického a německého jazyka činí u každého žáka 8 hodin. Výuka je doplněna pobyty v zahraničí. Na výuku cizích jazyků jsou žáci rozděleni do skupin podle úrovně vědomostí ze základní školy. Formou nepovinného předmětu se mohou učit další cizí jazyky. Značný důraz je kladen na výuku výpočetní techniky. PC využívají žáci též v hodinách účetnictví, marketingu, reklamy atd. Tomu odpovídá velmi kvalitní vybavení školy. Žáci školy mají přístup k internetu. Velmi aktivní je škola při zapojování do národních a mezinárodních projektů. Jde především o projekt Erasmus+. Díky tomuto projektu mohou žáci zdarma vyjíždět do zahraničí na vzdělávací programy.

Během vzdělávání
využívají žáci odborné učebny výpočetní techniky, jazyků, technické administrativy, sportovní areál se dvěma tělocvičnami, posilovnou, tenisovými kurty apod. K dispozici je školní knihovna s beletrií a odbornými publikacemi. Většinu učebnic zapůjčuje škola zdarma. Zájemci se mohou zúčastňovat dalších konzultačních hodin z matematiky a cizích jazyků a připravovat se ke státní jazykové zkoušce. Po absolvování kurzu mohou též získat státní zkoušku z technické administrativy nebo pověření průvodce cestovního ruchu.

V rozmezí čtyř let vzdělávání mohou žáci navštěvovat nepovinné předměty: matematický seminář, aplikovaná ekonomie, další cizí jazyk, sportovní hry, dále mohou absolvovat lyžařský kurz, sportovně turistický pobyt, výukové a poznávací pobyty v zahraničí, návštěvy veletrhů a výstav. Žáci 1. ročníku absolvují společný adaptační kurz v cizině. Ti, kteří budou přijati ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení, absolvují adaptační kurz zdarma.

Vážení zájemci o vzdělávání,
jsme přesvědčeni, že Vás kvalitně připravíme na budoucí povolání, případně k dalšímu studiu na vysoké škole.

Těšíme se na Vaši návštěvu při dnech otevřených dveří ve čtvrtek  9. 11. 2017, 7. 12. 2017, 11. 1. 2018
a 8. 2. 2018 vždy od 16:00 h, nebo si lze objednat osobní návštěvu školy. Případné dotazy rádi zodpovíme osobně, nebo na tel. čísle 476 769 501, 476 769 506.

Ing. Lucie Machuldová v.r.  ředitelka školy

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com